Algemene voorwaarden

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Algemene regels

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en/of werkzaamheden van Matices dansschool (hierna te noemen als Matices) welke betrekking hebben op alle lessen. Deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd, dat betekend dat er een maandelijkse betalingsverplichting geldt. Clinten en bezoekers (gasten, etc.) dienen zich gedurende de lessen te houden aan de huisregels van de locatie evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de medewerker van Matices op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, heeft Matices het recht personen te laten verwijderen. Bezoek aan de lessen is geheel op eigen risico. Matices is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de clint of bezoeker aan de locatie waar Matices activiteiten uitvoert. Verlies van eigendommen en het gebruik van de kleedkamers / garderobe is geheel op eigen risico. Schade welke is ontstaan als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de clint / bezoeker aan de locatie waar Matices activiteiten uitvoert, zal door Matices te allen tijde verhaald kunnen worden. Het gebruik van mobieltjes voor het maken van opname of foto-, film-, videoapparatuur etc. is tijdens lessen uitsluitend toegestaan met persoonlijke toestemming van Matices. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Indien ten gevolge van overmacht of andere onvoorziene oorzaken, bijvoorbeeld in geval van brand of weigering van installaties of extreme weersomstandigheden, een les geen doorgang kan vinden of moet worden afgebroken, kan men geen aanspraak maken op schadevergoeding. Matices mag de les annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Indien de les geen doorgang kan vinden als gevolg van langdurende ziekte (langer dan 3 weken) van de docent heeft de clint recht op terugbetaling van het lesgeld of indien mogelijk een vervangende les. Indien de les geen doorgang kan vinden als gevolg van kortdurende ziekte (niet langer dan 3 weken) van de docent heeft de clint recht op terugbetaling van 50 % het lesgeld of indien mogelijk een vervangende les. Schoeisel: Het wordt aanbevolen dans- of sportschoenen te gebruiken, deze zijn voorzien van een zool welke geschikt is om op te draaien, om zo blessures te voorkomen.

De lessen

Bij inschrijving dient de clint op de hoogte te worden gesteld van:

* de globale inhoud van de lessen

* de tijdsduur van een les

* de lestijden

* de aanvang van de lessen

* de frequentie van de lessen

* de maandelijkse betalingsverplichting

De lessen wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de docente die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

Inschrijvingen

Matices heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de lessen of toegang te ontzeggen tot de leslocaties op de momenten dat de lessen plaatsvinden. Na inschrijving is de clint het lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient vr aanvang van de eerste les te geschieden tenzij Matices schriftelijk een andere termijn met de clint is overeengekomen. Inschrijving kan via de website geschieden. Na inschrijvingen ontvangt men een schriftelijke bevestiging. De deelname aan de lessen en de toegang en de zaal is voor Lady Stylinglessen vanaf 16 jaar en voor Zumba fitnesslessen vanaf 14 jaar.

Lesgeld

Het lesgeld dient vr aanvang van de eerste les van de maand te worden voldaan. Indien men niet aan het begin van de maand de allereerste les begint dan betaalt men het lesgeld voor die betreffende maand slecht een deel van het lesgeld. Wanneer de eerste les waarvoor moet worden betaald valt in de periode van,
- de 1e 7 dagen van de maand (van de 1e t/m/ 7e) dan betaalt men het volledige lesgeld de 1e maand,
- de 2e 7 dagen van de maand (van de 8e t/m 14e) dan betaalt men het セ van lesgeld de 1e maand,
- de 3e 7 dagen van de maand (van de 15e t/m 21e) dan betaalt men het ス van lesgeld de 1e maand,
- de 4e 7 dagen van de maand en later (van de 22e t/m 28e en later) dan betaalt men het シ van lesgeld de 1e maand.
Matices is gerechtigd de hoogte van het lesgeld aan te passen indien zij te maken heeft door stijgende kosten. Matices zal haar clinten vooraf van een verhoging van het lesgeld op de hoogte stellen. De clint met een betalingsachterstand van 2 weken van het lesgeld kan de toegaan tot de lessen worden ontzegd.

Administratiekosten

De administratiekosten bij inschrijving zullen niet in rekening worden gebracht.

Annuleren

Een aanmelding voor het volgen van lessen kan zonder kosten binnen 14 dagen na inschrijving worden geannuleerd. Bij annulering na meer dan 14 dagen na inschrijving bedragen de annuleringskosten 10 Euro. Betaalde lesgelden worden niet geretourneerd. De annulering dient schriftelijk per e-mailtje te geschieden. De annulering is alleen geldig indien er een lees- of ontvangstbevestiging of wel een schriftelijke bevestiging van Matices is ontvangen.

Herinneringskosten

Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn/periode zoals in een herinnering staat vermeld, kan worden besloten dat de vorderingen ter incasso gaan. Het lesgeld over de lopende periode is direct opeisbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke-en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, incassokosten, rente per achterstallige lesperiode die verbonden zijn aan de inning.

Opzegging overeenkomst

Indien men wenst te stoppen met de lessen van Matices dan dient men de overeenkomst schriftelijk op te zeggen door een e-mail te sturen aan info@matices.nl onder vermelding van 'Opzegging overeenkomst', voor- en achternaam en de gewenste datum van beindiging van de overeenkomst. Bij de opzegging wordt een opzegtermijn van 2 weken aangehouden. De opzegging is pas effectief nadat de clint een schriftelijke bevestiging per e-mail heeft ontvangen. In de bevestiging staat de beindigingdatum vermeld. Na de beindigingdatum vervalt de maandelijkse betalingsplicht van het lesgeld. In de regel zal Matices binnen 5 werkdagen reageren.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Matices verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming voor het innen van vorderingen en voor het sturen van eigen reclames. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien uw gegevens wijzigen dan dient u dit door te geven aan Matices. U zelf bent en blijft verantwoordelijk voor het verstrekken van actuele en correcte gegevens. Wijziging van gegevens, bijvoorbeeld na een verhuizing, kunt u via e-mail (info@matices.nl) doorgeven met vermelding van 'Wijziging persoonsgegevens' en de nieuwe gegevens.

Vakantie

Tijdens de zomerschoolvakantieperiode en op Hemelvaartsdag is er geen les. Clienten worden van te voren genformeerd over niet reguliere vakanties van Matices waarin de lessen vervallen. Voor de periode waarin de client buiten de zomerschoolvakantieperiode een vakantie wenst hoeven de lessen niet te worden betaald op voorwaarden dat dit, minimaal 2 weken vr aanvang van de maand waarin de vakantie valt, schriftelijk per e-mail aan info@matices.nl kenbaar wordt gemaakt onder vermelding van 'vakantie', voor- en achternaam en de periode van afwezigheid door vakantie. De ontheffing van de betalingsplicht is pas effectief nadat een schriftelijke bevestiging van de registratie van de vakantie per e-mail is ontvangen door de clint. In de regel zal Matices binnen 5 werkdagen reageren.

Klachten

Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de leiding van Matices ingediend te worden door de klacht per e-mail te sturen naar info@matices.nl onder vermelding van 'klacht'. De leiding van Matices zal binnen 15 werkdagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar maken aan de klager.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn bij het volgen lessen van Matices. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn onder voorbehoud. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Matices. Op alle geschillen tussen Matices en derden is het Nederlandse recht van toepassing en kunnen uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te 's-Gravenhage.